Bài 1 trang 9 sgk toán 12

     

Vậy hàm số đồng biến hóa trên khoảng (left( -infty ;dfrac32 ight)), nghịch vươn lên là trên khoảng tầm (left( dfrac32;+infty ight)).

b)(y=dfrac13x^3+3x^2-7x-2)

Hàm số xác minh với mọi(x∈ℝ) . Ta có:

(y"=x^2+6x-7,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight.)

Bảng biến hóa thiên

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên những khoảng ((-∞;-7)) cùng ( (1;+∞)), nghịch trở nên trên khoảng chừng ((-7;1)).

c)(y=x^4-2x^2+3)

Hàm số xác minh với gần như (x∈ℝ). Ta có:

(y"=4x^3-4x,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=1 \ & x=-1 \ endalign ight.)

Bảng đổi thay thiên

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên các khoảng ((-1;0)) với ( (1;+∞)), nghịch biến trên những khoảng ((-infty;-1)) với ((0;1)).

d) (y=-x^3+x^2-5)

Hàm số xác minh với phần đa (x∈ℝ). Ta có:

(y"=-3x^2+2x,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=dfrac23 \ endalign ight.)

Bảng trở thành thiên