đại học hàng hải điểm chuẩn 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52840106D120 Luật sản phẩm hải A00; A01; C01; D01 18.25
2 52840106D102 Knhị thác sản phẩm tàu biển A00; A01; C01; D01 15
3 52840106D101 Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 16.5
4 52840104H401 Kinh tế vận tải đường bộ hải dương (CLC) A00; A01; C01; D01 18.75
5 52840104D410 Kinc tế vận tải thủy A00; A01; C01; D01 19
6 52840104D407 Logistics và chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 21
7 52840104D401 Kinch tế vận tải biển A00; A01; C01; D01 21
8 52840104A408 Kinch tế Hàng hải A01; D01; D07; D15 18
9 52580205D113 Kỹ thuật cầu đường A00; A01; C01; D01 15
10 52580203D111 Kỹ thuật an toàn mặt hàng hải A00; A01; C01; D01 16
11 52580203D110 Xây dựng dự án công trình thủy A00; A01; C01; D01 15
12 52580201D127 Kiến trúc gia dụng và công nghiệp H01; H02; H03; H04 đôi mươi.5
13 52580201D112 Xây dựng gia dụng với công nghiệp A00; A01; C01; D01 15.25
14 52520320D126 Kỹ thuật hóa dầu A00; A01; C01; D01 16.5
15 52520320D115 Kỹ thuật môi trường, A00; A01; C01; D01 17.5
16 52520216H105 Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 15.75
17 52520216D121 Tự hễ hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 17.25
18 52520216D105 Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 20
19 52520216D103 Điện auto tàu thủy A00; A01; C01; D01 15
20 52520207D104 Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 16.5
21 52520122D108 Đóng tàu với công trình xung quanh khơi A00; A01; C01; D01 15
22 52520122D107 Thiết kế tàu và công trình xung quanh khơi A00; A01; C01; D01 15
23 52520122D106 Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 15
24 52520103D128 Máy và tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
25 52520103D123 Kỹ thuật sức nóng lạnh A00; A01; C01; D01 16.25
26 52520103D122 Kỹ thuật ôtô A00; A01; C01; D01 18.75
27 52520103D117 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 16.75
28 52520103D116 Kỹ thuật cơ khí, A00; A01; C01; D01 16.5
29 52520103D109 Máy và tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 15
30 52480201H114 Công nghệ báo cáo (CLC) A00; A01; C01; D01 15
31 52480201D119 Kỹ thuật truyền thông media với mạng trang bị tính A00; A01; C01; D01 17.5
32 52480201D118 Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 17.75
33 52480201D114 Công nghệ thông báo, A00; A01; C01; D01 20
34 52340120H402 Kinc tế ngoại thương thơm (CLC) A00; A01; C01; D01 19
35 52340120D402 Kinc tế ngoại thương A00; A01; C01; D01 22
36 52340120A409 Kinch doanh quốc tế và logistics A01; D01; D07; D15 21.5
37 52340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 ---
38 52340101D404 Quản trị tài thiết yếu kế toán A00; A01; C01; D01 19.75
39 52340101D403 Quản trị sale, A00; A01; C01; D01 19
40 52220201D125 Ngôn ngữ Anh, A01; D01; D10; D14 25.75
41 52220201D124 Tiếng Anh thương thơm mại A01; D01; D10; D14 24.5

*

HHA - Đại học tập hàng hải Việt Nam