Mã trường sĩ quan chính trị

Thông tin tuyển chọn sinh: https://ingamemobi.com/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-truong-si-quan-chinh-tri-(ten-dan-su:-truong-dai-hoc-chinh-tri)-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học tập Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh