Nắm vững width, min

     

Max-width vs Width

Đầu tiên chúng ta cùng xem max-width với width dùng để triển khai gì nhé