Tạo nút lệnh trong access 2010

     

Giới thiệu về size (Biểu mẫu) trong Access

Form là thành phần giao diện (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Form thường được cung ứng các nguồn tài liệu là các bảng (Table), các Query để hoạt động.Bạn đã xem: chế tạo nút lệnh vào access 2010

Để chế tạo ra Form, nhận Create bên trên Ribbon. Có thể chọn: Form - để tạo nên Form cùng với nguồn cấp từ bảng đang chọn Form Design - để sản xuất Form ở cơ chế Design View. Dữ liệu tự động dàng buộc với size nếu gồm chọn Table hay Query Form Wizard - hỗ trợ từng bước để tạo nên Form Blank Form - chế tác Form trống, chưa có nguồn cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng form hiện thị được không ít Record một lúc
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị lên một record tại 1 thời điểm. Tự Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query bắt buộc làm nguồn cấp dữ liệu cho Form. Kế tiếp chọn thực đơn Create, chọn Form. Form new tạo ra, hiện thị ở dạng Layout View.

Bạn đang xem: Tạo nút lệnh trong access 2010

Có thể chọn cơ chế Design View 1 2, Ở chế độ này nhấn đề xuất chuột vào khu vực Form chọn Form Properties xuất hiện thêm Property Sheet 3 nhằm chỉnh một số cấu hình thiết lập cơ bản như:


*

Form chia thành ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các tiêu đề Detail - phần bao gồm chứa văn bản Form footer - phần cuối khung

Tại thẻ Format 4

Caption để tiêu đề cho Form Width biến đổi chiều rộng Record Selectors bỏ ký hiệu chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy nguồn tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay là không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu chọn Yes vậy nên hiện thị làm việc dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal nếu như YES thì có thể chấp nhận được chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form vẫn mở

Khi bấm chọn các tinh chỉnh (Control - các phần tử trong Form) thì cũng có Property Sheet để gia công việc với tinh chỉnh và điều khiển đó. Từ đó biết được thông tin về các loại control, định dạng hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu links ...


*

Các Control phạt sinh tự động thường tía trị trong một Layout, để loại bỏ nó thì chọn những Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, đưa con chuột vẽ nó vào Form. Cửa ngõ số Wizard xuất hiện, chọn hành động muốn thực hiện khi bấm chuột nút bấm. Ví dụ, hành vi là xóa Record : lúc Wizard gợi ý chọn Categories là Record Operations, action chọn là Delete Record, tiếp theo sau nhập tiêu đề nút bấm ở chỗ Text.

Ví dụ mở Form


*

Tạo size dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện nay thị những ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cấp dữ liệu rất có thể từ những Query hay những Table. Ví dụ chế tạo ra một Query đặt tên là CacLop để triển khai nguồn tài liệu như sau:

Query này đơn giản và dễ dàng liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP, mặc dù tạo ra Query sau này để rất có thể chỉnh sửa lọc dữ liệu. Nó rất có thể làm Form bé trong một Form cha với dữ liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm tạo Form, chọn mục DataSheet, giữ giàng và đánh tên Form là CacLop_Sub

Có thể chuyển sang cơ chế Design View, trên đây rất có thể chỉnh title cột 1, đặt những thuộc tính mang đến Control. Công dụng mở Form bao gồm dạng 2


*

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là 1 trong những Form con nằm trong khung cha, nó có contact dữ liệu cùng với Record đang chỉnh sửa ở size cha. Ví dụ, Form phụ thân soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện lên một Form nhỏ là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học đó.

Tạo một Blank Form đánh tên là FormNganhLop, sau đó đặt những thuộc tính:

Caption: những ngành cùng lớp Record Selector: No Record Source: chọn bảng NGANH nhảy hiện thị khung Header, để vào kia một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, sau đó định dạng làm thế nào cho dễ đọc.

Trong kia NGANHID tùy chỉnh cấu hình Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, cấu hình thiết lập là các Command Button cùng với Category/Action thiết lập cấu hình theo Wizard gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go lớn Next Record Record Navigation > Go lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > địa chỉ New Record

Tiến hành công việc để chuyển Form có sẵn là CacLop_Sub, sẽ chỉnh sửa để sinh hoạt mỗi Record chủ yếu hiện thị danh sách các lớp theo ngành.

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Zalo Trên Điện Thoại Và Máy Tính, Hướng Dẫn Tắt Thông Báo Trên Zalo Hiệu Quả

Kéo CacLop_Sub vào size chính, chọn nó 1. Sau đó thiết lập cấu hình liên kết với Form cha bằng trường liên hệ tại 2, có Link Master FieldsLink Child Fields, sẽ là hai trường tương tác - NGANHID trong khung chả với NGANHID trong khung con.


Liên kết Control trong Form

Một Control trong Form hoàn toàn có thể lấy giá bán trị của nó viết trong những truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước xây dựng ra Form tinh vi để hiện lên danh sách học viên của lớp được chọn. Tất cả một ComboBox để lựa chọn Khóa, lúc 1 khóa được lựa chọn thì danh sách những lớp ở trong khóa đó được liệt kê vào một menu Box, khi tất cả chọn phần bên trong List Box thì hiện lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, viết tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox đánh tên là Khoa, tùy chỉnh thiết lập dữ liệu mang đến nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: click chuột ... để tạo ra Query tài liệu cho nó. SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 mặc định Value: điền giá trị mặc định khi mở size (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

Tiếp tục đặt vào một trong những List Box, đánh tên Lop, list Box này là danh sách những lớp nằm trong Khóa chọn, tất cả các thiết lập cấu hình như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: bấm chuột ... để sản xuất Query tài liệu cho nó. SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên đang tham chiếu dữ liệu ở phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm

Lúc này nếu chạy đầu tiên thì nó đã hiện thị đúng danh sách lớp tương xứng với full bộ Box Khoa, mặc dù khi Form vẫn mở thì chuyển đổi Khoa nó chưa update theo. Để khắc phục:

Bắt sự khiếu nại khi combo Box đổi khác dữ liệu, tại ở trong tính On Change, click chuột ... Nhằm sinh hàm VBA khi bộ combo Box đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự kiện này, chỉ việc viết mẫu code là yêu cầu Lop nạp lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung tương đối đầy đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub

Khi Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


Sub size danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub khung danh sách học viên dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học tập sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào một TextBox viết tên là sohocsinh, với trực thuộc tính Control Source là =Count() để cho thấy thêm tổng học viên trong danh sách.

Chuyển quý phái chế đố Datasheet View, chỉ hiện tại thị các cột như hình (các cột khác ẩn đi), trong những số đó cột thương hiệu được cấu hình thiết lập sắp xếp tăng dần.


Quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, tùy chỉnh thuộc tính để link với LOP

links Master Fields : Lop links Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một TextBox hiện lên số học viên của lớp, với ở trong tính Control Source : =.!

Kết trái chạy vẫn như sau:


Tiếp theo tiến hành tác vụ, nếu như bấm kép vào chúng ta của một học viên nào đó, thì sẽ hiện thị vỏ hộp thoạt soạn thảo chi tiết cho học viên đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm sản xuất Form viết tên là HocSinhChiTiet như sau:


Quay trở lại cơ chế Design View của HocSinhLop, tại Ho bắt sự kiện On Dbl Click, với văn bản VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " và Me!.ValueEnd Sub "Mở form HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá trị hiện tại trên FormHocSinhDS