Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp

     

III. Các thao tác trên tệp

d. Đọc tài liệu từ tệp văn bản

Ta hoàn toàn có thể đọc ko những các ký tự tự tệp văn phiên bản mà còn có thể đọc lại những số nguyên, thực, xúc tích và ngắn gọn từ tệp văn bạn dạng thông qua những thủ tục:

Read(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (1)Readln(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (2)

Readln(FileVar); (3)

Trong đó, Var1, Var2,...,VarN là các biến trực thuộc kiểu ký tự, nguyên, thực, logic, chuỗi. Lệnh (1) đã đọc văn bản một giỏi nhiều thành phần mà không chuyển cửa sổ tệp xuống dòng. Lệnh (2) đọc như lệnh (1) nhưng mà sẽ dịch chuyển cửa sổ tệp quý phái đầu mẫu tiếp theo sau khi đã thứu tự đọc các biến tương ứng. Lệnh (3) đưa cửa sổ tệp thanh lịch đầu dòng tiếp theo sau mà không phát âm gì cả.

4 Ví dụ: lịch trình sau đọc cùng in ra ngôn từ tệp văn phiên bản VanBan.txt sẽ được tạo nên từ chương trình trên.

Program Doc_File_Text; Uses CRT; Var F: Text; Line:String<80>; Begin ClrScr; Assign(F,’VanBan.txt’); Reset(F);

While Not EOF(F) bởi vì Begin

Trang 77 Readln(F, Line); Writeln(Line); End; Close(F); Readln; End. e. Thủ tục thêm dòng: Cú pháp: Append(Var F: Text);

Lệnh Append mở tệp văn phiên bản để ghi bổ sung các dòng, xác định cửa sổ tệp vào cuối tệp. Lần sử dụng tiếp đến với giấy tờ thủ tục Write giỏi Writeln đang thêm văn bạn dạng vào cuối tệp.

4 Ví dụ: Chương trình sau đây thêm nhì dòng vào thời gian cuối tệp VanBan.txt. Var F: Text;

Begin

Assign(F,’Vanban.txt’); Append(F);

Writeln(F,’Day la dong thu nhat them vao.’); Writeln(F,’Day la dong thu hai them vao.’); Close(F);

End.

Trang 7 8

PHẦN BÀI TÂÛP THỰC HÀNH

: 1. Luyện tập căn bản: Khởi động lịch trình Pascal với thực hiện:

1.1. Viết lịch trình hiển thị lên màn hình hiển thị nội dung sau : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Trung tam Cong nghe AVnet *

* 74 - Tran Quoc Toan *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.2. Viết lịch trình hiển thị lên màn hình hiển thị tam giác sau :

* * * * * * * * * * * * * * * *

1.3. Viết công tác hiển thị lên màn hình các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.4. Viết chương trình để tính tác dụng các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.5. Chạy thử chương trình sau nhằm tự rút ra dìm xét :

Program BieuThuc; Begin Write ( ‘ 45 + 756 + 16 = ‘ ); Writeln (45 + 756 + 16 ); Write ( ‘ 36 - 56 + 3 = ‘ ); Writeln ( 36 - 56 + 3 ); Readln; End.

: 2. Bài bác tập dễ dàng và đơn giản làm quen với những kiểu dữ liệu và một vài hàm chuẩn chỉnh của Pascal Pascal

Trang 79

2.1. Tìm vị trí sai trong lịch trình sau:

Var i, n : Integer; b : Byte; Begin n : =3; b := 278; i := b +n; Writeln(i); End.

2.2. Viết công tác nhập giá chỉ trị cho các biến từ bàn phím với kiểu của những biến là

các kiểu dữ liệu đã được học, tiếp đến hiển thị mỗi quý giá của mỗi biến hóa trên một dòng.

2.3. Viết công tác đọc ký tự trường đoản cú bàn phím, sau đó cho biết mã số của ký kết tự vừa

nhập vào bảng mã ASCII.

2.4. Viết công tác tính Sin(x), Cos(x). Trong đó, góc x được nhập từ keyboard

và được đo theo đơn vị chức năng Radian. (ta gồm thể thay đổi bằng cách: Cos(x * Pi / 180))

2.5. Viết chương trình tất cả sử dụng những hàm chuẩn của Turbo Pascal để tính giá chỉ trị:

- bình phương - trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất - căn bậc nhị

- logric cơ số e (e = 2.718)

- hàm e mũ x (ex )

- sau thời điểm cắt bỏ phần thập phân - có tác dụng tròn số

của x. Vào đó, x là một trong giá trị thứ hạng thực được nhập trường đoản cú bàn phím.

2.6. Viết chương trình cho thấy giá trị đứng trước, che khuất của một giá trị x kiểu ký

tự (Char) cùng y kiểu logic (Boolean), vào đó, x với y được nhập trường đoản cú bàn phím. : 3. Áp dụng những lệnh đơn giản

3.1. Chương trình sau cho kết quả gì?

Begin

Trang 80 Writeln( ‘1’ > ‘2’ );

Readln; End.

Thử lại bên trên máy nhằm kiểm tra.

3.2. Cho biết thêm kết quả và kiểu dữ liệu của các biểu thức sau:

a) 5 + 3.0 b) 6/3 + 2 div 3

c) (10(hiển thị tác dụng ở dạng tất cả định quy cách).

Bạn đang xem: Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp

3.3. Viết chương trình tạo nên một thiệp mời dự sinh nhật. Vào đó, những giá trị đem từ

bàn phím gồm: bọn họ tên bạn được mời, Ngày tổ chức tiệc, Địa điểm, chúng ta tên bạn mời.

3.4. Viết lịch trình tính tổng các chữ số của một vài có 2 chữ số (Hướng dâùn: sử

dụng phép chia Div với Mod).

3.5. Áp dụng phương thức trên, viết chương trình tính tổng những chữ số của một trong những

có 3, 4chữ số.

3.6. Viết chương trình đổi một số trong những nguyên được mang từ bàn phím trình diễn số giây

thành giờ, phút, giây cùng hiển thị sống dạng tiếng : phút : giây

3.7. Trong môi trường thiên nhiên Turbo Pascal, nhằm tạo ký kết tự chỉ cần ấn Alt - 219 (các số 2,

1, 9 và gõ tại khu vực phím số). Viết chương trình in lên màn hình hiển thị từ da NANG bằng ký từ bỏ

3.8. Viết chương trình tính quý giá biểu thức sau:

: 4. Bài bác tập cho những loại lệnh có cấu trúc

4.1. Bài xích tập cho kết cấu lệnh If:

a. Viết công tác để giải phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0.

bxxceebSinxb + + − ++−+)256.0(5)( 0.00023453

Trang 81

b. Viết chương trình mô tả sự hoạt động vui chơi của mạch điện (hình dưới) khi tất cả hai công

tắc mắc tuy vậy song cùng với nhau, tức là cho biết trạng thái sáng hay buổi tối của bóng đèn khi hai công tắc đóng hoặc ngắt. (Hướng dâùn: Sử dụng những biến ngắn gọn xúc tích với phép toán OR).

c. Nhập 3 số a, b, c tương ứng với 3 cạnh của một tam giác. Tính diện tích hình tam

giác theo công thức:

d. Tính chi phí thực lĩnh cho mỗi nhân viên trong xí nghiệp sản xuất x theo phương pháp sau:

Với quy định: nghỉ quá 5 ngày sẽ ảnh hưởng trừ 20% tổng thực lĩnh, làm thêm qá 3 ngày được tăng 10% tổng thực lĩnh.

4.2. Bài bác tập cho cấu tạo lệnh Case:

a. Viết chương trình nhập một cam kết tự tự bàn phím, kiểm tra nó và:

- hiển thị la so nếu nó là số.

- hiển thị la chu hoa ví như nó là chữ hoa. - hiển thị la chu thuong nếu nó là chữ thường. - kế bên ra, hiển thị Khong phai la so hoac chu cai.

b. Viết chương trình đổi năm dương lịch (dạng số) thành năm âm định kỳ (dạng chữ).

Ví dụ: nhập năm 2000 dương kế hoạch máy cho biết năm âm lịch là Canh Thìn. (Hướng dẫn: sử dụng phép mod giữa năm với 10 để đưa phần Địa Can với MOD thân năm

với 12 để đưa phần Địa Chi, số dư tương xứng sẽ được công dụng theo bảng sau:

Số dư (MOD 10) Địa Can Số dư (MOD 12) Địa đưa ra

0...Canh 0...Thân 1...Tân 1... Dậu 2... Nhâm 2... Tuất 3... Quý 3...Hợi K1K2))()((: phường p a p. B p cs = − − −Thực lĩnh = 26

(Luơng thiết yếu * Số ngày công)

Trang 82 4... Giáp 4... Tý 5...Âút 5...Sửu 6... Bính 6... Dần 7...Đinh 7... Mẹo 8...Mậu 8... Thìn 9...Kỷ 9... Tỵ 10...Ngọ 11... Mùi hương

c. Giải phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0.

4.3. Bài bác tập cho kết cấu vòng lặp For:

a. Viết lịch trình nhập một số trong những tự nhiên N từ bàn phím và tính:

e = 1 + 1/1! + 1/2! +... + 1/N!

b. Giải câu hỏi dân gian sau:

Vừa con kê vừa chó. Bó lại mang đến tròn.

Đếm đủ 100 chân.

Hỏi tất cả mấy gà, mấy chó ?

c. Viết lịch trình kiểm tra phương pháp sau đúng tốt sai với mọi N dương được nhập từ bỏ bàn phím:

1 + 2 + 3 +... + N = N(N+1) / 2

d. Viết công tác nhập vào chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật với in hình chữ nhật kia ra màn hình hiển thị bằng các dấu *. Ví dụ: nhập lâu năm = 7, rộng = 3, hình chữ nhật sẽ sở hữu được dạng sau:

******** ********

e. Viết lịch trình tính n! vào đó, n là một số nguyên được nhập từ keyboard (Hướng dẫn: ta bắt buộc khai báo đổi thay để chứa kết quả là một vươn lên là kiểu LongInt).

4.4. Bài bác tập cho cấu trúc vòng lặp Repeat:

a. Viết công tác làm các quá trình sau: Tính diện tích s hình chữ nhật, diện tích

hình tam giác, hình tròn. Cần sử dụng lệnh Repeat... Until nhằm lập một thực đơn lựa chọn quá trình theo mẫu:

Trang 83

TINH DIEN TICH CAC HINH

-1. Hinh chu nhat. - 2. Hinh tam giac. - 3. Hinh tron.. - 4. Ket thuc.

Lựa chọn 1 mục của menu bằng phương pháp ấn số tương ứng, ấn phím số 4 sản phẩm dừng chương trình.

b. Viết công tác nhập vào từ keyboard lần lượt những số nguyên, dấu hiệu chấm

dứt là số 0. Tính tổng cùng trung bình cộng của các số sẽ nhập.

c. Viết công tác in ra bảng tính căn bậc hai của một trăm số nguyên dương đầu

tiên.

4.5. Bài tập cho kết cấu vòng lặp While:

a. Viết công tác nhập vào từ keyboard lần lượt những số nguyên, vệt hiệu hoàn thành là số 0. Tính tổng cùng trung bình cộng của những số vẫn nhập.

b. Viết chương trình tìm với hiển thị các số nguyên tố bé dại hơn một vài n được nhập

từ bàn phím (Số thành phần là số chỉ phân tách chăôn cho 1 và chính nó).

Xem thêm: Top 7 Tựa Game Bắn Tọa Độ - Top Game Bắn Súng Tọa Độ Hay Nhất Trên Điện Thoại

c. Viết lịch trình giả làm cho trò chơi xổ số như sau: người chơi nhập 5 lần, mỗi lần

một số nguyên tùy ý, máy khám nghiệm nếu trong các số người chơi nhập vào gồm 3 số trở lên trên trùng với những số máy lấy hốt nhiên thì fan đó chiến hạ và trái lại là thua. Nếu đại bại thì sản phẩm báo Ban da chiến bại ! ngược lại máy báo Ban da thang !

d. Viết công tác nhập vào một ký tự ch bất kỳ, nếu nó là chữ số thì báo ch la chu so, giả dụ nó là chữ cái thì báo ch la chu cai, quanh đó ra, báo ch khong phai la so hoac chu cai và thoát ra khỏi chương trình.

: 5. Bài bác tập cho dữ liệu kiểu đoạn con, liệt kê cùng kiểu mảng (Bài 5 và 6)

5.1. Viết công tác nhập vào một dãy n số a<1>, a<2>,..., a và in ra màn hình hiển thị các tin tức sau:

- Tổng các bộ phận của dãy.

- số lượng số dương cùng tổng của những số dương của dãy. - con số số âm cùng tổng của các số âm của dãy. - Trung bình cộng của dãy.

Trang 84

5.2. Viết công tác nhập vào một dãy n số a<1>, a<2>,..., a và in ra screen các thông tin sau:

- Số hạng dương lớn số 1 của dãy và chỉ số (vị trí) của nó. - Số hạng dương nhỏ dại nhất của dãy và chỉ số (vị trí) của nó. - Số hạng âm lớn nhất của dãy còn chỉ số (vị trí) của nó. - Số hạng âm nhỏ dại nhất của dãy còn chỉ số (vị trí) của nó.

5.3. Viết công tác nhập vào mảng a có 10 thành phần nguyên, sau đó, nhập một

giá trị x. Tìm kiếm trong mảng a nếu có phần tử nào có giá trị băòng với x thì hiển thị lên screen vị trícủa nó trong mảng a.

5.4. Viết công tác nhập vào trong 1 ma trận vuông, xuất màn ra màn hình ma trận

đó và cho biết thêm tổng các phần tử trên đường chéo chính. : 7. Bài xích tập tạo thủ tục và hàm (Bài 7):

7.1. Viết một thủ tục dùng để vẽ hình vuông vắn bằng vệt *. Chiều dài của cạnh hình

vuông được nhập tự bàn phím. Gọi tiến hành thủ tục bởi vì chương trình chính.

7.2. Lập ba thủ tục tính diện tích s hình tam giác, hình chữ nhật với hình tròn.

7.3. Lập bố hàm tính diện tích s hình tam giác, hình chữ nhật với hình tròn.

7.4. Lập một hàm để kiểm tra một số trong những có bắt buộc là số nguyên tố giỏi không. Sau đó,

cho công tác chạy liên tục và hỏi người dùng: bạn có thường xuyên không ?chođến khi người dùng nhập ký tự k hoặc K thì dừng lại.

7.5. Viết hàm nhằm tính quý hiếm an. Trong đó, a cùng n là hai cực hiếm kiểu thực. (Hướng dâùn: an = en * ln(a)

).

7.6. Viết một hàm nhằm tính cực hiếm n!.

: 8. Bài xích tập cho chỗ xử lý chuỗi (Bài 8):

8.1. Viết công tác nhập vào một trong những chuỗi cùng đếm vào chuỗi đó tất cả bao nhiêu ký

tự ‘a’, ‘b’ với ‘c’ (kể cả ‘A’, ‘B’, ‘C’).

8.2. Viết công tác đếm vào một chuỗi được nhập từ bàn phím có bao nhiêu từ,

giả sử từng từ bí quyết nhau bởi một ký kết tự white (tạm chấp nhận giữa hai từ không được nhập quá 1 ký tự trắng).

8.3. Viết công tác nhập vào một trong những chuỗi s, sau đó, nhập vào một từ ngẫu nhiên và

kiểm tra vào chuỗi s nếu có từ đó thì xoá đi (tại địa chỉ đầu tiên), nếu không kiếm thấy từ đó trong s thì báo Khong co tu nay trong chuoi vua nhap !

Trang 85

8.4. Tương tự câu bên trên (7.3) mà lại nếu kiếm tìm thấy vào chuỗi s gồm bao nhiêu từ kia thì

xoá hết.

8.5. Viết lịch trình nhập vào từ keyboard Họ và tên Việt Nam, sau đó in phần

tên ra màn hình. Ví dụ: nhập Phan Van Anh Tuan thì in ra Tuan. : BÀI TẬP TỔNG QUÁT

1. Tìm toàn bộ các số tất cả 3 chữ số a, b, c làm thế nào cho tổng các lập phương của các chữ số

bằng bao gồm số đó.

abc = 100a + 10b + c = a3 + b3 + c3

2. Tìm với in ra các số nguyên tố nhỏ hơn một trong những cho trước n.

3. Viết công tác đếm số lần lộ diện của từng loại ký tự trường đoản cú ‘A’ mang lại ‘Z’ cất trong một chuỗi được nhập từ bàn phím.

4. Nhập mảng hai phía A bao gồm m hàng cùng n cột.

- Tìm giá bán trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất trên từng hàng, từng cột cùng với vị trí (dòng, cột) của quý hiếm này.

- Tìm thành phần có giá trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất của mảng A cùng rất vị trí (dòng, cột) của hai thành phần này.

- vào mảng A bao gồm bao nhiêu phần tử bằng với thành phần lớn tốt nhất của mảng.

5. Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông với in ra màn hình hiển thị

tổng các phần tử trên đường chéo chính.

6*. Viết một chương trình dùng để làm giải các bài toán bằng cách tổ chức mỗi thủ tục

để giải một bài toán và tạo ra menu để gọi tiến hành các thủ tục đó theo yêu mong sau:

1. Giải phương trình bậc nhì (ax2 + bx + c = 0).

2. Tính Sin(x).

3. Tính Cos(x).

4. Tính x3.

Ö Ghi chú: ko kể ra, học viên tự search thêm bài bác tập để thực hành.

Trang 86

MỤC LỤC

BÀI I. Ra mắt ngôn ngữ pascal và những ví dụ đối kháng giản... 1

I. Xuất xứ ngôn ngữ Pascal ... 1

II. Khởi cồn ... 1

III. Những phím chức năng cần biết của ngôn ngữ Pascal... 2

IV. Cấu trúc một chương trình Pascal ... 2

1. Cấu tạo cơ bản... 2

2. Phương pháp khai báo với tổ chức cấu tạo một lịch trình Pascal... 2

V. Những ví dụ đơn giản làm quen thuộc với ngôn từ Pascal...5

BÀI 2. Các khái niệm cơ phiên bản của ngữ điệu pascal... 7

I. Những từ khoá (Key word) trong ngôn từ Pascal ...7

II. Các kiểu tài liệu cơ bản ... 7

1. Các kiểu dữ liệu dạng số nguyên ... 7

a. Dạng hình Byte ... 7

b. Loại Integer ... 7

c. Vẻ bên ngoài Shortint... 7

d. Kiểu dáng Word ... 7

e. Hình dáng Longint ... 7

2. Các kiểu tài liệu dạng số bao gồm phần biểu diễn thập phân ... 7

a. Phong cách Single ... 7

b. Hình dạng Real ... 7

c. Hình dạng Double... 7

3. Vẻ bên ngoài Char (ký tự) ... 8

4. Kiểu xúc tích ... 8

5. Hình trạng String (chuỗi cam kết tự)... 8

III. Những hàm xử lý dữ liệu cơ bản của ngữ điệu Pascal ... 8

IV. Sử dụng hàm Random(n) để mang một quý hiếm nguyên bỗng dưng ... 9

BÀI 3. Hằng số, trở thành số, biểu thức với câu lệnh dễ dàng trong ngữ điệu pascal.. 10

I. Hằng số...10

1. Khái niệm...10

2. Cú pháp khai báo...10

II. Biến số...11

1. Khái niệm...11

Trang 87

III. Biểu thức ...12

IV. Câu lệnh 1-1 giản...12

1. Lệnh gán ...13

2. Lệnh Xuất ...14 3. Lệnh Nhập...17

BÀI 4. Những lệnh có cấu tạo trong ngôn ngữ pascal...18 I. Lệnh ghép ...18 II. Lệnh chắt lọc ...19 1. Lệnh IF...19 2. Lệnh CASE ...21 III. Các câu lệnh lặp...23 1. Câu lệnh FOR...23 a. Dạng tiến...23 b. Dạng lùi ...24 2. Câu lệnh Repeat ...25 3. Câu lệnh While...27

IV. Các lệnh Goto, Break, Exit cùng Halt...28 1. Lệnh Goto ...28 2. Lệnh Break...29